Algemene voorwaarden

Sovix is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 89134087.

Artikel 1: Definities

De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Sovix: Sovix vof; 
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Sovix de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
 3. Opdracht/Overeenkomst: de overeenkomst van de opdracht die aan Sovix is gegeven. Dit kan zowel een schriftelijke als mondelinge overeenkomst zijn, waarbij Sovix zich tegenover Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
 4. Werkzaamheden: alle door Sovix ten behoeve van de Opdracht uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven.

Artikel 2: Algemene bepalingen

 1. Sovix houdt zich bezig met online reputatiemanagement.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van Sovix, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend aanbiedingen van Sovix en overeenkomsten tussen Sovix en haar opdrachtgever. 
 3. Sovix heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigingen. Sovix zal de Opdrachtgever ten minste één maand voorafgaand aan de wijziging schriftelijk op te hoogte stellen. 
 4. Indien en zodra is komen vast te staan dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of rechtsgeldig vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Het heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van de overige bepalingen. 

Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Sovix zich verbindt om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever. 

Artikel 4: Prijzen en betalingen 

Prijzen 

 1. Alle door Sovix opgegeven prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Betalingen binnen Nederland dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden. 
 2. De prijzen gelden slechts voor de in de Overeenkomst met name genoemde goederen, diensten en werken. Alle in aanvulling daarop door Sovix geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.
 3. Door Sovix opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is Sovix gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen. Sovix heeft het recht om éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 4. Deze prijswijzigingen zijn van toepassing op maandelijkse bedragen en kunnen zowel een prijsverhoging als een prijsverlaging betreffen. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, de tarieven wijzigen, heeft Sovix het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 5. Prijswijzigingen zijn geen grond voor een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst. 

Betalingen 

 1. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient de Opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen.
 2. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de Opdrachtgever, onverminderd haar overige verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.
 3. De Opdrachtgever heeft geen rechten – is niet gerechtigd – om de betalingsverplichtingen niet na te komen of op te schorten. In het geval op een vordering jegens Sovix is dat eveneens niet van toepassing. 
 4. De betaling is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 5. Indien de Opdrachtgever niet (op tijd en/of geheel) voldoet aan zijn of haar betalingsverplichting, behoudt Sovix het recht om de Werkzaamheden op te schorten al dan niet ongedaan te maken. 
 6. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, zulks met een minimum van 250,- euro.
 7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan. 

Artikel 5: Ontbinding en opzegging 

 1. Sovix kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar Overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:
  1. de Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
  2. de Opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;
  3. ten aanzien van de Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;
  4. de Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt;
  5. de Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.
  6. de Opdrachtgever de goede naam en reputatie van Sovix schaadt, het intellectueel eigendom of andere rechten of eigendommen van Sovix in gevaar, of schade toebrengt.
 2. Door de ontbinding vanuit Sovix wordt de bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar bij de Opdrachtgever.
 3. Indien de Opdrachtgever de bepalingen in de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt, heeft Sovix het recht om de Opdracht op te schorten, te staken, ongedaan te maken. Ook behoudt Sovix het recht om de contractuele waarde in rekening te brengen. 
 4. De opzegtermijn van de Overeenkomst dient twee kalendermaanden voor de duur van de afgesproken periode te worden opgezegd. Een opzegging dient te geschieden per schrift. Indien de Overeenkomst niet is opgezegd, zal deze per periode worden verlengd met een duur van de initiële periode van de Overeenkomst. 

Artikel 6: Overmacht 

 1. Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de Overeenkomst verhindert en niet aan Sovix is toe te rekenen, nakoming door Sovix zonder tekortkoming niet mogelijk zal zijn, heeft zij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen stakingen en ziekte van het personeel, bedrijfsstoringen, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij Sovix als bij haar toeleveranciers.
 3. Indien Sovix voor het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7: Aansprakelijkheid 

 1. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt Sovix geen enkele aansprakelijkheid voor schade.
 2. Aansprakelijkheid van Sovix voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.
 3. Sovix aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever geleden directe schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit de Overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot het bedrag gelijk aan de op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tot een maximum van 10.000,- euro.
 4. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Sovix beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte tarief. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade meer bedragen dan 10.000,- euro bedragen. 
 5. De aansprakelijkheid van Sovix wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever Sovix onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Sovix ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten. 
 6. Sovix is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 7. Elke aansprakelijkheid van Sovix vervalt door het verloop van 6 maanden, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van Sovix in ieder geval vervalt door verloop van 6 maanden, te rekenen vanaf het einde van de Overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.

Artikel 8: Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Sovix tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de Opdrachtgever van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de Opdrachtgever rustende verplichtingen.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart Sovix verder ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 9: Werkzaamheden 

 1. De Werkzaamheden gaan van start nadat de Opdracht is overeengekomen. 
 2. Sovix behoudt het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Opdracht. 
 3. Sovix heeft uitsluitend een inspanningsverplichting aan Opdrachtgever en geen resultaatverplichting. 
 4. De duur van de Werkzaamheden (maandelijkse periodes) zijn op basis van verwachting. Er kunnen geen rechten ontleend worden door de Opdrachtgever aan Sovix betreft deze verwachte duur. 

Artikel 10: Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op alle content, documenten, reclamecampagnes, websites en andere producten/diensten die zijn gecreëerd door Sovix, blijft uitsluitend eigendom van Sovix, tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 11: Intellectueel eigendom 

 1. Het uitvoeren van de Opdracht door Sovix houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Sovix rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Sovix. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sovix is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen her te gebruiken. 
 2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Sovix rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Sovix gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages en templates.

Artikel 12: Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst en de Opdracht van elkaar ontvangen, tenzij zij wettelijk verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen.

Artikel 13: Privacy en gegevensbescherming 

 1. Sovix volgt de wettelijke voorschriften voor het verwerken van informatie, waaronder persoonsgegevens. 
 2. Sovix heeft haar beleid ten aanzien van privacy vastgelegd in het “privacybeleid” dat gepubliceerd is op sovix.nl. Als nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken, zal Sovix het privacybeleid aanpassen.

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht 

 1. Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 2. Overeenkomsten tussen Sovix en de Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.