Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Sovix is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 92219063.

Artikel 1: Definities

De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Sovix: Sovix bv.;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Sovix de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
 3. Opdracht/Overeenkomst: de overeenkomst van de opdracht die aan Sovix is gegeven. Dit kan zowel een schriftelijke als mondelinge overeenkomst zijn, waarbij Sovix zich tegenover Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
 4. Werkzaamheden: alle door Sovix ten behoeve van de Opdracht uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven.

Artikel 2: Algemene bepalingen

 1. Sovix houdt zich bezig met online reputatiemanagement.
 2. Sovix heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Sovix zal de Opdrachtgever ten minste één maand voorafgaand aan de wijziging schriftelijk op te hoogte stellen.
 3. Indien en zodra is komen vast te staan dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of rechtsgeldig vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Het heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van de overige bepalingen. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
 4. Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Sovix zich verbindt om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever.

Artikel 4: Prijzen en betalingen

Prijzen

 1. Alle door Sovix opgegeven prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief BTW, heffingen, toeslagen en overige factoren, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 2. De eventueel vermelde prijzen op de website zijn uitdrukkelijk slechts richtprijzen en derhalve niet bindend.
 3. De prijzen gelden slechts voor de in de Overeenkomst met name genoemde goederen, diensten en werken. Alle in aanvulling daarop door Sovix geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.
 4. Door Sovix opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is Sovix gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.
 5. Deze prijswijzigingen zijn van toepassing op maandelijkse bedragen en kunnen zowel een prijsverhoging als een prijsverlaging betreffen. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, de tarieven wijzigen, heeft Sovix het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Sovix is gerechtigd om de tarieven eenmaal per kalenderjaar te verhogen door te indexeren conform CPI-index van CBS. In aanvulling daarop is Sovix in elk geval gerechtigd om zonder instemming een prijsstijging door te voeren van maximaal 3%. Indien Sovix een hogere aanvullende prijsstijging wenst, heeft zij een wachttermijn van één (1) maand, waarbij de Opdrachtgever het recht heeft om de overeenkomst binnen die termijn schriftelijk te ontbinden. Bij gebreke daarvan wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de prijsstijging.
 1. Prijswijzigingen zijn geen grond voor een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst.
 2. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.

Betalingen

 1. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient de Opdrachtgever binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te betalen.
 2. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de Opdrachtgever, onverminderd haar overige verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.
 3. De Opdrachtgever heeft geen rechten – is niet gerechtigd – om de betalingsverplichtingen niet na te komen of op te schorten. In het geval van een vordering jegens Sovix is dat eveneens niet van toepassing.
 4. De betaling is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien de Opdrachtgever niet (op tijd en/of geheel) voldoet aan zijn of haar betalingsverplichting, behoudt Sovix het recht om de Werkzaamheden op te schorten al dan niet ongedaan te maken.
 6. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, zulks met een minimum van EUR 250,-.
 7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 5: Ontbinding en opzegging

 1. Sovix kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar Overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:
  1. de Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
  2. de Opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;
  3. ten aanzien van de Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;
  4. de Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt;
  5. de Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.
  6. de Opdrachtgever de goede naam en reputatie van Sovix schaadt, het intellectueel eigendom of andere rechten of eigendommen van Sovix in gevaar, of schade toebrengt.
 2. Door de ontbinding vanuit Sovix wordt de bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar bij de Opdrachtgever.
 3. Indien de Opdrachtgever de bepalingen in de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt, heeft Sovix het recht om de Opdracht op te schorten, te staken, ongedaan te maken. Ook behoudt Sovix het recht om de contractuele waarde in rekening te brengen.
 4. Overeenkomsten van Sovix met de Opdrachtgever hebben een looptijd van één (1) jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) jaar.
 5. De Opdrachtgever kan de overeenkomst tegen het einde van de looptijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. Sovix kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

Artikel 6: Overmacht

 1. Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de Overeenkomst verhindert en niet aan Sovix is toe te rekenen, nakoming door Sovix zonder tekortkoming niet mogelijk zal zijn, heeft zij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen stakingen en ziekte van het personeel, bedrijfsstoringen, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij Sovix als bij haar toeleveranciers.
 3. Indien Sovix voor het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt Sovix geen enkele aansprakelijkheid voor schade.
 2. Aansprakelijkheid van Sovix voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.
 3. Sovix aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever geleden directe schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit de Overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot het bedrag gelijk aan de op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tot een maximum van EUR 10.000,-.
 4. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Sovix beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte tarief. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade meer bedragen dan EUR 10.000,- bedragen.
 5. De aansprakelijkheid van Sovix wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever Sovix onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Sovix ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
 6. Sovix is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 7. Elke aansprakelijkheid van Sovix vervalt na verloop van zes (6) maanden, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van Sovix in ieder geval vervalt na verloop van zes (6) maanden, te rekenen vanaf het einde van de Overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.

Artikel 8: Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Sovix tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de Opdrachtgever van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de Opdrachtgever rustende verplichtingen.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart Sovix verder ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 9: Werkzaamheden

 1. De Werkzaamheden gaan van start nadat de Opdracht is overeengekomen.
 2. Sovix behoudt het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Opdracht.
 3. Sovix heeft uitsluitend een inspanningsverplichting aan Opdrachtgever en geen resultaatverplichting.
 4. Sovix zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de Overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor Opdrachtgever Sovix altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan. De Opdrachtgever kan door het verstrijken van deze termijn niet de Overeenkomst ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.
 5. Alle opgaven van Sovix van omvang, type en andere weergegeven specificaties van de te leveren diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst aan zijde van Sovix.
 6. Sovix heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht c.q. het resultaat.
 7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sovix aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Sovix worden verstrekt. De Opdrachtgever draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de benodigde documenten en/of andere informatie. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Sovix zijn verstrekt, heeft Sovix het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of de indicatieve termijn te verlengen, zonder gehouden te zijn om enige schade dienaangaande aan Opdrachtgever te vergoeden.
 8. De diensten van Sovix zijn gebaseerd op gegevens die Sovix ontvangt van externe bronnen, zoals, maar niet beperkt tot, Google of van de Opdrachtgever zelf. Sovix staat niet in voor de juistheid van de gebruikte gegevens. De diensten van Sovix betreffen een momentopname, het kan dus zijn dat de uitkomst van de geleverde dienst en gedane analyses in de tussentijd varieert. De diensten van Sovix zijn slechts een indicatie en het wordt de Opdrachtgever geacht de dienst voor eigen rekening en risico te controleren. Tenzij anders overeengekomen, kunnen van de uitkomst van de diensten geen garanties worden verleend.

Artikel 10: Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op alle content, documenten, reclamecampagnes, websites en andere producten/diensten die zijn gecreëerd door Sovix, blijft uitsluitend eigendom van Sovix, tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11: Intellectueel eigendom

 1. Het uitvoeren van de Opdracht door Sovix houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Sovix rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Sovix. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sovix is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen her te gebruiken.
 2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Sovix rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Sovix gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages en templates.

Artikel 12: Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst en de Opdracht van elkaar ontvangen, tenzij zij wettelijk verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen.

Artikel 13: Privacy en gegevensbescherming

 1. Sovix volgt de wettelijke voorschriften voor het verwerken van informatie, waaronder persoonsgegevens.
 2. Sovix heeft haar beleid ten aanzien van privacy vastgelegd in het privacybeleid dat gepubliceerd is op sovix.nl. Als nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken, zal Sovix het privacybeleid aanpassen.

Artikel 14: Geschillen, toepasselijk recht en boete

 1. Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 2. Overeenkomsten tussen Sovix en de Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.
 3. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met een bepaling zoals die in deze algemene voorwaarden is opgenomen, is Opdrachtgever aan Sovix een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 10.000,- per overtreding.